گزيده اي از كتاب توليد ناب اثر جيمز ووماك ، يكي از پرفروش ترين مباحث توليد و كيفيت در فرمت PDF

گزيده اي از كتاب توليد ناب اثر جيمز ووماك ، يكي از پرفروش ترين مباحث توليد و كيفيت در فرمت PDF

گزيده اي از كتاب توليد ناب اثر جيمز ووماك ، يكي از پرفروش ترين مباحث توليد و كيفيت در فرمت PDF

گزيده اي از كتاب توليد ناب كه يكي از پرفروش ترين مباحث در بحث هاي مديريت توليد و مديريت كيفيت بوده است . اين تكنيك اولين بار توسط محققين ژاپني در مباحث توليدي ارائه گرديده است و سپس در همه دنيا فراگير گرديده است .اين كتاب در فرمت PDF  ارائه شده است ….