راستان (آلبرت کامو)

راستان (آلبرت کامو)

راستان (آلبرت کامو)

راستان مجموعه ای دزباره ی جوان های انقلابی در شاخه ترور یک حزب کمونیستی است. این نمایشنامه درباره سرنوشت انسان هاست با این تفاوت که آدم های راستان داستان زندگیشان را محدود به خود نمی کنن. آنها زندگی خود را صرف ایجاد عدالت برای دیگران می کنند.شخصیت های این نمایشنامه عبارتند از ایوان کالیائف، دورا دولیوف، استپان فدوروف، بوریس ائتکوف، آلکسی ووآتوف.
این بی عدالتی کثیف مثل کنه به ما می چسبد. گام بردار هان! که محکومیم تا از خود بزرگتر باشیم….