رساله دکتری رشته باستان شناسی با مــوضوع بررسی و تحلیل آثار و استقرارهای اشکانی در ابهرورد word

رساله دکتری رشته باستان شناسی با مــوضوع بررسی و تحلیل آثار و استقرارهای اشکانی در ابهرورد word

 

فهرست مطالب
 

شماره
صفحه

چکیده ………………………………………………………………………………………………………………………………….

۱

مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………

۲

فصل اول، بررسی ویژگی­های ناحیه ابهر و خرم­دره …………………………………………………………………

۷

 

جغرافیای طبیعی…